A Raadsvergadering Aan Raad der d.d. 22 augustus 197% gemeente Ossendrecht. Onderwerps Garantie geldleningen» Ossendreoht, 15 augustus 19(5» Bij Uw "besluit van 27 augustus 1970 werden "burgemeester en wethouders gemachtigd tot het verlenen van garantie voor betaling van rente en af lossing van geldleningen, onder verband van eerste hypotheek te verstrekken aan kopers van reeds eerder bewoonde woningen op grond van de Wet Bezits vorm! ngsfonds. Met ingang van 1 juli 1975 is in werking getreden de "Beschikking deelneming van het Rijk in garanties van de gemeente voor bestaande eigen woningen". Deze regeling heeft een wijdere strekking dan de regeling krachtens de Wet Bezitsvormingsfonds» De inkomengrens is vervallen (was f. 25.000. de lening en garantie kan verleend worden tot 100% van de koopsom (was f. 95%) en de kosten van het verkrijgen in eigendom van de woning mogen f. 100.000.— bedragen (was f. 80.000.—) Het rijk neemt voor 50% deel in het eventueel verlies dat uit garantie voortvloeit Bij aankoop van een woning en een eventueel daarmede samenhangende hypotheek-verstrekkin^wordt steeds gestreefd naar een zo spoedig mogelijke realisering. Teneinde ook het gemeentelijk aandeel te dezer zake - met name de ga rantie—verlening op een vlotte wijze te kunnen afv/erken, stellen wij U voor ons college te machtigen tot het verlenen van garantie van rente en aflossing van geldleningen,te verstrekken aan kopers van reeds bestaande woningen, conform -bérggaand conceptbesluit, op d® gebruikelijke wijze ter inzage ligt. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De secretaris, De burgemeester, L. Mous. Drs, A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 66