GEMEENTE OSSENDRECHT r Aan de Leden van de Raad der gemeente Ossendrecht* v. ossendrecht, 14 augustus 1975* Verzonden: Bij deze he"b ik de eer U uit te nodigen voor een vergadering van de.Raad dezer gemeente te houden op vrijdag 22 augustus a.s. te 8.00 uur namiddag ten gemeentehuize. I)e Burgemeester van Ossendrechtj Drs. A.E.A, van Gils. AGENDA; 1. Notulen van de vergadering van 27 juni j.l. 2. Mededelingen. 3. Vergoeding vakonderwijs g.l.o.-school St. Jan. 4. Vervaardiging van een straatnaamkaart van de gemeente. 5. Bijdrage in de exploitatie van het dierenasyl te Bergen op Zoom. 6. Subsidiëring wielerronde. 7. Voorlopige vaststelling jaarrekening 1973» 8. Wijziging.uitkerings- en pensioenverordening wethouders» 9Rondvraag. N.B. De stukken liggen ter inzage op -dinsdagavond, en woensdag, donderdag en vrijdag ais. tijdens de uren van openstelling van de gemeentesecretarie. j Ons kenmerk: Onderwerp: q onvOcatie Telefoon (01647) 2550 - Giro 106 73 44 t.n.v. gemeente-ontvanger Bankrelatie: Rabobank, Ossendrecht, rekeningnr. 14.05.01.045

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 65