De heer A.A. van. Dijke verzoekt oms a. maatregelen nahij het woonwagenkamp, waar drie autowrakken gedeeltelijk op de rijweg staan? b. toezending aan de nieuwe raadsleden van het Reglement van Orde van de Raad? een welwillende benadering van het verzoek van belanghebbenden in het plan Oost, tot betegeling van de achterpaden. De voorzitter antwoordt hierop dat 2 a. reeds meerdere malen met de woonwagenbewoners op een humanitaire wijze is gesproken over de ontoelaatbaarheid van hun handelwijze, doch dat inderdaad andere maatregelen nu wel dringend nodig worden, waartoe reeds foto's van de sloop-opslag zijn gemaakt? b. het gevraagde zal worden toegezonden? c_. dit nog in behandeling komt. De heer Wolters wijst op de hinder en het gevaar van spelende kinderen voor be woners in plan Oost, als gevolg van het.gebruik van de brandgangen door rondrij dende brommers, en vraagt of de f. 400,— subsidie voor de actiegroep fietspa den Putseweg reeds is verstrekt. Het eerste euvel zal de voorzitter aansnijden in de periodieke informatie voor de inwoners Hu de vereniging Veilig Verkeer niet aan de gedaohte vorm voor subsidiering van de actiegroep wil meewerken, kan directe uitkering slechts plaats vinden indien de raad de gestelde voorwaarde laat vervallen® Tot dit laatste besluit de raad zonder hoofdelijke stemming Ter beantwoording van de betreffende vragen van de heer Mattheussens, deelt de Voorzitter mede dat de bedoelde regeling van opknapsubsidie eigen woningen niet geldt voor gemeentewoningen en dat verbetering van het gemeentehuis alleen voor DACW-subsidie in aanmerking zou kunnen komen. Door de heer van den Eijnden wordt gesteld dats a. het straatnaambordje "De Kuil" nog prijkt op de woning van de heer van Dijke in de Lievevrouwestraat b. hij geen bezwaren ziet tegen het bouwen van garages, als aangehaald door de heer Suijkerbuijk, mits daarvoor goede materialen gebruikt worden? c. en vraagt°^elk perceel de in de pers vermelde ontgrondingsaanvrage betrek king heeft. Uit het antwoord van de Voorzitter blijkt respectievelijk dat. a. dit verband houdt met de nog lopende procedure van de onttrekking aan de openbaarheid b. op de eerste plaats toepassing moet worden gegeven aan de geldende regelin gen? c. de ligging van bedoelde grond zal worden nagegaan.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 63