8 besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d, 15 mei 1975» 5. Crediet bestemmingsplannen. Be heer van den Eijnden noemt de gevraagde verhoging voor het nieuwe structuur plan met 100% wel erg hoog en buitensporig. voorzitter zet uiteen dat de gewerkte uren aan de hand van landelijke nor- men in rekening worden gebracht en dat ook al door de lange duur van het op— stellen van de plannen en de omvangrijke voorbereidende werkzaamheden de ra mingen aanpassing behoeven. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform het voorstel van Burge meester en wethouders d.d, 15 mei 1975» 6. Kleedgebouw-aocommodatie sportpark. Be voorzitter introduceert het gemaakte ontwerp voor kleedaccommodatie opor'' park, welk ontwerp hij zeer mooi en uitmuntend van vormgeving noemt. Wethouder van Dijke geeft nadere detail-informatie over het plan en over de globale raming ad f. 600.000. Voor dit aanmerkelijk hoger bedrag dan oor spronkelijk gedacht werd, hopen Burgemeester en wethouders op een DACW-subsi- die. Op een desbetreffende vraag van de heer Suijkerbuijk antwoordt wethouder var Bijke, dat de exploitatie van de horeca-sector later zal worden bezien en dat - wanneer onverhoopt blijkt dat geen DACW-subsidie wordt verstrekt - moet wor den nagegaan wat dan de financiële mogelijkheden zijn. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders om dit plan geheel bestekklaar yo doen uitwerken, vii^t algemene instemming. 8. Rondvraag. Be heer van der Poel vraagt wat de gemeente voornemens is te doen met de strook grond gelegen achter de vier nieuwbouw-woningen aan het einde van de Lievevrouwe straat, nu betrokkenen een verzoek tot aankoop hebben ingediend. Blijkens mededeling van de voorzitter is bedoeld verzoek nog niet bij Burge meester en wethouders in behandeling geweest. De heer Suijkerbuijk wijst er op dat de bibliobus bij het standplaats innemen op het Marktplein, de afrit van het plein blokkeert. Be voorzitter zal zulks nog eens met betrokkene opnemen. Verder pleit de heer Suijkerbuijk om het bouwen van een 2e garage toe te sta- aan een bewoner nabij het plan Pottenbergen, die reeds metselstenen en een 2e j auto heeft aangekocht, terwijl ook op andere plaatsen meerdere garages in tuinen zijn geaccepteerd. De voorzitter zet uiteen dat het aankopen van stenen en een 2e auto geen grond oplevert voor het verlenen van een bouwvergunning, en dat zulks ter plaatse in strijd is met de betreffende bepalingen.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 62