i en in de komende raadsvergadering de mening van de Raad daaromtrent gevraagd zal worden. heer van Gorsel verzoekt bij die komende behandeling dan de verschillen er afwijkingen aan te geven ten aanzien van het geldende plan. De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig de voorstellen van Burgemeester en Wethouders de stukken als vermeld onder de letters a t/m h voor kennisgeving aan te nemen. Met betrekking tot de vragenstelling in de vorige raadsvergadering, deelt de voorzitter nog mede, dat; - de afsluiting van het zandpad nabij de Leemberg correct is5 - voor de ophokplicht van duiven in de verordening 6.00 uur n.m. is vermeld5 - voor de uit te geven kaart van Ossendreoht gedacht moet worden aan een kos te nbedrag van ruim f« 4*000. j - het standpunt t.a.v. eventuele verwerving van café Het Hoskske aan de eigo naar werd me e ge dee ld 5 - de afvoerbuizen in de weg Hageland inmiddels werden gezuiverd? - de verwijderde kolk in de Slingerstraat functieloos was geworden? - het clandestien gestorte vuil in het Kerkepad inmiddels werd verwijderd? v het fietspad Trambaan werd bijgewerkt - de meningsverschillen inzake opmeting strookje grond Burgemeester Voeten straat werden opgelost? - met betrekking tot de betegeling van voetpaden in het plan Oost inmiddels een handtekeningenlijst is ingekomen. De heer Suijkerbuijk haakt in op dit laatste met te verwijzen naar vroeger:, uitspraken in deze. Als brandgang-functie ziet spreker hier een direct gemeentebelang. De voorzitter merkt op dat de moeilijkheid in deze is dat het hier oudere complexen betreft, als gevolg waarvan vele woningen particuliere eigendom zijn geworden (betegeling sou ten laste van de eigenaar moeten komen), ter wijl daarnaast deze paden een grillig verloop en dito gebruik hebben gekrej:, door allerlei bouwsels en erfafscheidingen langs die paden. Nadat de betref fende eigendommen op papier zijn gezet, zal het ooilege zich daarover beradc 5. Vergoeding vakonderwiis g.l.o. scholen over 1974. De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van Burgemees ter en wethouders d.d. 16 mei 1975* 4» Subsidiering ^eugd- en Jongerenservioe Roosendaal» De voorzitter geeft een nadere toelichting op het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 1975 en als correcties daarop"l juli" inplaats van 1 april en in de 2e alinea "zes centra in Noord-Brabant". Na opmerkingen van de heer Mattheussens (aocoord, straks waken voor doublures, en van de heer Suijkerbuijk (het streekgewest is voornemens te adviseren, do gevraagde subsidie geheel toe te kennen inplaats van 20 cent per inwoner).

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 61