Raadsvergadering dd. 24 januari 1975 Onderwerp s Bestrijding heling. Aan de Raad der gemeente Ossendrecht. Ossendrecht, 15 januari.1975» Blijkens schrijven van de Afdeling Noord-Brabant van de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten van 18 juni 1974 wordt er van de zijde van het korps Rijkspolitie via de plaatselijke commandanten op aange drongen maatregelen te treffen een "betere bestrijding van heling moge lijk te maken. Dergelijke maatregelen- aldus is men bij genoemd korps van mening - kunnen ook leiden tot een vlottere opsporing van diefstal len. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft de Afdeling Noord-Bra bant van de "Vereniging van Nederlandse Gemeenten een model-verordening als bedoeld in de artikelen 457 en 437- "ter van het Wetboek van Straf recht verzorgd en bij schrijven van 12 septeipber 1974 aan de gemeente besturen aangeboden. Een ontwerp van de model-verordening alsmede van de toelichting op deze verordening hebben wij ter inzage gelegd. Om voornoemd euvel in voorkomende gevallen ook in deze gemeente beter te kunnen bestrijden achten wij de vaststelling van de onderwerpe- lijke verordening alleszins wenselijk, hetgeen wij U bij deze advise ren. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, Ie Secretaris, De Burgemeester, L.Mous Drs.A.E.A. van Gils

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 6