4 fill; fSli H De Raad der gemeente Ossendrecht; gezien het verzoek van Stichting Katholiek Onderwijs Ossendrecht, Markt 61 te Oudenbosch, om voorschot van een vergoeding als be doeld in artikel 101 bis van de Lager Onderwijswet 1920, dd. 14 november 1974 voor de kosten vakonderwijs voor het jaar 1975f overwegende, dat het aantal wekelijkse lesuren voor de vakken nuttige handwerken respectievelijk bedragen 6 en 2 klokuren? gezien de adviezen van de Inspecteur van het Lager Onderwijs dd. 5 december 1973» 22 maart 1974 en 2 juli 1974 no. 330 gelet op het feit dat door voornoemde Stichting voldoende borg stelling is verleend? gelet op artikel 101 bis der Lager Onderwijswet 1920? 3B E S L II I TT een voorschot voor 1975 te verlenen voor het geven van het vak nuttige handwerken op de Marie Adolphineschool en de St.Jansschool door een vakleerkracht, gedurende respectievelijk 6 en 2 klokuren per week, tot een totaal bedrag ad f. 15.000,-. Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Ossendrecht in zijn openbare vergadering van De Secretaris, De Voorzitter

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 5