10 Cal Baad sve rgade ring d.d. 27 juni 1975» Aan de Baad der gemeente Ossendrecht Onderwerp; Wijziging legesverordening Ossendrecht, '3 juni 1975* i.v.m, de invoering van een z.g. Pas 65# Bij schrijven van 6 mei 1975 verzoekt de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Yferk aan alle Nederlandse gemeenten mee te vallen werken aan de uitgifte, de organisatie van voorzienin gen, de voorlichting etc. aangaande een algemeen landelijk paspoort voor "bejaarden, dat zal worden geïntroduceerd onder de naam Pas 65. De functie van Pas 65 is 3~le<ligs 1. het paspoort-document is een legitimatiebewijs op vertoon waar van 2. de houder aan allerlei voorzieningenkan deelnemen/deelhebben tegen reductie of andere faciliteiten, waarover 3. de houder periodiek voorlichting krijgt. De Minister is voornemens Pas 65 in te voeren op 1 december 1975. De kosten met betrekking tot de uitreiking van het paspoort zullen bestreden moeten worden uit de opbrengst van de leges» Naar aanleiding van gegevens van het Centraal Bureau voor Yerificatie en Financiële Adviezen van de V.N.G. en mede ter wille van uniformiteit adviseert de Minister een leges van f. 6.50 per paspoort. Op grond van het vorenstaande stellen wij voor de "Legesveror dening voor de gemeente Ossendrecht 1975" te wijzigen conform het ter inzage neergelegde ontwerp besluit. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L» Mous. Drs. A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 59