iêSèêf GEMEENTE OSSENDRECHT r Aan de Leden van de Raad der gemeente Ossendrecht 19 juni 1975» Convocatie, Bij deze heb ik de eer U uit te nodigen voor een vergadering van de Raad dezer gemeente, te houden op vrijdag 27 juni a.s, te 8.00 uur namiddag ten gemeentehuize. ACM BA; 1» Notulen van de vergadering van 23 mei j»l. 2. Mededelingen. 3. Onderwijszaken; - crediet uitbreiding Marie Adolphineschool5 - medewerking aanschaf leermiddelen en meubilair Marie Adolphine- school,. 4. Wijziging legesverordening t.b.v, paspoort voor bejaarden» 5. Grondtransacties 6Rondvraag. l.B. stukken liggen ter inzage op woensdag, donderdag en vrijdag a.s. tijdens de uren van openstelling van de gemeentesecretarie. Be Burgemeester van Ossendrecht, Brs. A.E.A. van Gils. j Ons kenmerk: OSSENDRECHT, Onderwerp: Bijl.: Verzonden: Telefoon (01647) 2550 - Giro 106 73 44 t.n.v. gemeente-ontvanger Bankrelatie: Rabobank, Ossendrecht, rekeningnr. 14.05.01.045

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 56