A 7Q-ro nd transac ties* De Voorzitter schorst hierna de openbare vergadering om overte gaan. in be sloten vergadering. Na heropening van de openbare vergadering, stelt de voorzitter de voorstellen van Burgemeester en Wethouders aan de orde tot aankoop van de navolgende grondpercelen, gelegen tussen Kasteelstraat en Aanwas, ten behoeve van riole ring Burgemeester Voetenstraat - Aanwas - ged. F 612-267-264-265 van G.L.M, van den Eijnden, oppervlakte 2750 m2? - ged. F 540 van A.J. van Dooren, oppervlakte2500 m2? - ged. F 646 van J.J.A. Jansen en A.L» iJansen, oppervlakte 1395 m2', - vestiging van een zakelijk rcht voor aanleg en instandhouding van een rio* lering op perceel F 525 van de Erven Mattheussens» Be Raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig deze voorstellen, met machtiging aan Burgemeester en Wethouders voor schadevrijmaken van de gronden en voor eventuele aanvullende aankoop van een ter plaatse gelegen strookje grond van J.J.B. vander Venne. De voorzitter sluit hierna de vergadering met gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Secretaris,

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 55