en in de komende raadsvergadering de mening van de Raad daaromtrent gevraagd zal worden. ve heer van Gorsel verzoekt bij die komende behandeling dan de verschillen er afwijkingen aan te geven ten aanzien van het geldende plan. De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig de voorstellen van Burgemeester en Wethouders de stukken als vermeld onder de letters a t/m h voor kennisgeving aan te nemen. Met betrekking tot de vragenstelling in de vorige raadsvergadering, deelt de voorzitter nog mede, dat? - de afsluiting van het zandpad nabij de Leemberg correct is5 - voor de ophokplicht van duiven in de verordening 6.00 uur n.m. is vermeld - voor de uit te geven kaart van Ossendrecht gedacht moet Tjorden aan een kos te nbe drag van ruim f. 4.000. - het standpunt t.a.v. eventuele verwerving van café Het Hoekske aan de eige naar werd meegedeeld - de afvoerbuizen in de weg ïïageland inmiddels werden gezuiverd? - de verwijderde kolk in de Slingerstraat functieloos was geworden? - het clandestien gestorte vuil in het Kerkepad inmiddels ?/erd verwijderd? het fietspad Trambaan werd bijgewerkt? - de meningsverschillen inzake opmeting strookje grond Burgemeester Voeuen- straat werden opgelost? - met betrekking tot de betegeling van voetpaden in het plan Oost inmiddels een handtekeningenlijst is ingekomen. De heer Suijkerbuijk haakt in op dit laatste met te verwijzen naar vroegere uitspraken in deze. Als brandgang-functie ziet spreker hier een direct gemeentebelang. Be voorzitter merkt op dat de moeilijkheid in deze is dat het hier oudere complexen betreft, als gevolg waarvan vele woningen particuliere eigendom zijn geworden (betegeling zou ten laste van de eigenaar moeten komen), ter wijl daarnaast deze paden een grillig verloop en dito gebruik hebben gelere g:.. door allerlei bouwsels en erfafscheidingen langs die paden. Nadat de betref fende eigendommen op papier zijn gezet, zal het college zich daarover beradc,. 5. Vergoeding vakonderwijs g.l.o. scholen ovor..!;) i'/t». De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van Burgemees ter en wethouders d.d. 16 mei 1975» 4. Subsidiering Jeugd~ en Jongerenservioe Roosendaal De voorzitter geeft een nadere toelichting op het voorstel van Burgemees usr en wethouders d.d. 15 mei 1975 en als correcties daarop"! juli" inplaats van 1 april en in de 2e alinea "zes centra in Noord-Brabant". Na opmerkingen van de heer Mattheussens (accoord, straks waken voor doublures, en van de heer Suijkerbuijk (het streekgewest is voornemens te adviseren de gevraagde subsidie geheel toe te kennen inplaats van 20 cent per inwoner).

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 52