NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Ossendrecht, gehouden op 23 mei 1975 i® 8#00 uur n#m# ten gemeentehuize# Voorzitters Drs. A.E.A. van Gils, burgemeester? Wethouderss J.G. vsn Dijke en L#P«M# Verbiest? Leden s A.P. van Gorsel, G.J. Wolters, C.O.M. lattheussens, C.A.G.M. Jansen, A. van Hoek, P.V. van den Eijnden, A.J.E. van èr Poel, C.P.A. Suij- kerbuijk en A.A. van Dijke. Secretaris: L. Mous# Bij het openingsgebed verzoekt de voorzitter te gedenken de op 15 mei overleden heer Mous, directeur en medeoprichter van de Volksabdij O.L.Vrouw ter Duinen, die alsGgroot zoon van Ossendrecht zich geheel heeft ingezet voor de Ossendrecht- se gemeenschap en het welzijn van de streek. Als voorstemmer wordt bij loting eengewezen nummer acht van de presentielijst de heer van der Poel. 1. Hotulen. De notulen van de openbare vergadering van 18 april 1975 worden zonder hoofde lijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen. De Voorzitter geeft kennis van de navolgende ingekomen stukken: a. Goedkeuringen van Gedeputeerde Staten op besluiten tot grondverkoop in het plan Slingerstraat en in de Bevrijdingstraat b. goedkeuringen van Gedeputeerde Staten op besluiten tot wijziging van de begro ting 1975? o. vergader-stukken van de gewestraad en van het college van advies en bijstand van het Streekgewest westelijk Noord-Brabant? d. wijzigingsbesluit van de begroting 1975 van baten en lasten en van kapitaals- ontvangsten en -uitgaven van de Intercommunale Reinigingsdienst Huijbergen Ossendrecht - Putte? e. brochure van de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie te Den Haag inzake obstakels voor gehandicapten in openbare gebouwen? f. begroting 1975 van het Werkvoorzieningschap West-Noord-Brabant te Roosendaal met nadere toelichting? besluit van Burgemeester en Wethouders tot tijdelijke afsluiting voor het ver keer van de Kerkstraat; h. ter nadere bestudering het ontwerp-structuurplan? de voorzitter kondigt aan dat dit plan is behandeld in de commissie openbare werken*

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 51