Raadsvergadering dd24 .januari 1975 Aan de Raad der gemeente Ossendrecht. Onderwerps Vergoeding vakleerkracht Ossendrecht, 26 november 1974. Het bestuur van de Stichting Katholiek Onder wijs Ossendrecht te Oudenbosch vraagt dd. 14 no vember 1974 een voorschot voor de kosten van een vakleerkracht "nuttige handwerken" voor respectie velijk 6 en 2 klokuren per week op de bijzondere basisscholen voor g.l.o. aan de Don Bosoostraat en de Dorpstraat alhier. Bij schrijven van 2 juli 1974 adviseerde de Inspecteur van het Lager Onderwijs gunstig voor het geven van respectievelijk 6 en 2 klokuren per week nuttige handwerken voor het schooljaar Wij stellen IJ voor voor het jaar 1975 een voor schot te verlenen in de kosten voor het geven van het vak nuttige handwerken. Het concept-besluit is voor U ter inzage gelegd. 1974/1975 Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L.Mous Drs.A.E.A. van Gils

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 4