Raadsvergadering Aan de Raad &.d. 23 mei 1975# der &eaLeen^e Ossendrecht. Onderwerp: Credieten be- Ossendrecht, 15 mei 1975. stemmingsplannen. Structuurplan Bij de 15e begrotingswijziging 1971» goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 13 oktober 1971» G.Nr. 392278, werd een cre- diet geraamd van f. 30.000.— voor een nieuw structuurplan. Blij kens de tot op heden ontvangen rekeningen van de stedebouwkundige is dit bedrag niet toereikend. Een aanvullendcrediet van f.30.000. is gev/enst. Be Molen. Door het stedebouwkundig bureau van Ir. van Heesewijk te Vught wordt gewerkt aan het bestemmingsplan "De Molen". De plankosten ter zake worden geraamd op f. 10.000.—, waarvoor een crediet beschik baar dient te worden gesteld. Algemeen rioleringsplan. is Mede op verzoek van het Waterschap West-Brabant een nieuw algemeen rioleringsplan ontworpen. De kosten van dit plan bedragen ongeveer f. 10.000. De commissie openbare werken heeft zich met bovenstaande akkoord verklaard» Wij stellen U voor bovengenoemde credieten beschikbaar te stellen. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous. Drs. A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 49