Raadsvergadering Aan de Raad d.d. 23 mei 1975» der gemeente Ossendrecht. Onderwerps subsidie t.b.v. Ossendrecht, 15 mei 1975. jeugd- en jongerenservice Het bestuur van de Stichting Jeugd- en Jongenrenservice te Roosendaal heeft bij brief van 14 december 1974 verzocht om toeken ning van subsidie. U herinnert zich dat in Uwe vergadering van 24 januari 1975 het verzoek ter inzage heeft gelegen, met de aante kening onzerzijds, dat nagegaan zou worden hoe in het sbreekgewest Yfestelijk Noord-Brabant over subsidiëring wordt gedacht. Jeugd- en Jongerenservice Roosendaal is één van de zes jongeren adviescentra. In Zuid-Nederland wordt tot heden sleohts éên jongeten adviescentrum(Eindhoven) door het Rijk gesubsidieerd. Naar wij verne men beschikt het Rijk momenteel niet over de middelen om ook de ande re jongerenadviescentra te subsidiëren. Het is o.a. daarom dat een dringend beroep wordt gedaan op de. provinciale en gemeentelijke over heden. De voor Roosendaal en omgeving werkende jeugd- en jongenrenser- vice presenteert: 1. een jongerenadviescentrum 2. een doorgangshuis/opvangcentrum 3» levensbeschouwelijk vormingswerk 4. interkerkelijk Jeugd- en jongerenpastoraat 5. een sleep-in, alles samen een - in vergelijking met de andere jongerenadviescen tra - een uniek takenpakket waarvan door een toenemend aantal jonge.*, ren gebruik wordt gemaakt. De directie en staf vormen een garantie voor een deskundige aanpak en begeleiding. Het instituut kan zonder meer als bonafide worden gekwalificeerd. Het heeft de positieve be langstelling van o.a. kerkelijke overheden. Jeugd- en Jongerenservice Roosendaal wordt gesubdiëerd door de provincie Noord-Brabant en (thans ook reeds) door de gemeenten: Roosendaal, Oudenbosch, Oud-en Nieuw Gastel, Dinteloord en Prinsen land, Hoeven en Woensdrecht. Andere gemeenten in West-Brabant staan op het punt eveneens tot subsidiëring over te gaan. De te Roosendaal gevestigde instelling voorziet voor jeugd- en jongeren duidelijk in een grote behoefte. Het instituut kan zijn taak niet blijven vervullen, tenzij ook de gemeenten in financiëel opzicht "bij-springen". Het instituut strekt zijn zorgen ook uit over de Ossendrechtse jeugd- en jongeren. Het is daarom dat wij Uwe Raad voor stellen meergenoemde instelling met ingang van 1 april a.s. te subsi diëren met een bedrag ad f, 0.20 per inwoner. Na toekenning van Rijkssubsidie zullen wij ons opnieuw over de subsidie-norm moeten buigen. Het dagelijks bestuur van het streekgewest Westelijk Noord-Bra bant ondersteunt ons voorstel, zoals uit de ter inzage neergelegde stukken blijkt. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous, Drs, A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 48