I Raadsvergadering d.d. 23 mei 1975» Aan de Raad der gemeente Ossendrecht. Onderv7erps Vergoeding Ossendrecht, 16 mei 1975. vakleerkrachten 1974* Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Ossendrecht te Oudenbosch verzoekt over te gaan tot afrekening ten behoeve van overl974 gemaakte salariskosten voor vakleerkrachten voor nuttige handwerken en lichamelijke opvoeding op de bijzondere scholen voor g.l.o. aan de Don Boscostraat en de Dorpsstraat alhier» De vergoeding behoort te worden vastgesteld op een bedrag van in totaal f. 14.530.44 volgens de overgelegde berekening. Daarop is bij wijze van voorschot uitbetaald een bedrag ad f. 7-000.—, f. 3.235*en een bedrag van f. 1,200.zijnde in totaal f. ll.435.~--. Er is derhalve nog uit te betalen door de Stichting Katholiek Onderwijs Ossendrecht een bedrag van f» 2.895*44* V/ij stellen Uwe Raad voor te besluiten conform de hierboven gemaakte berekening. Het concept-besluit is voor U tor inzage neergelegd» Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous. Drs. A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 47