GEMEENTE OSSENDRECHT r Aan de Leden van de Raad der gemeente Ossendrecht 15 mei 1975 convocatie. Bij deze heb ik de eer IJ uit te nodigen voor een vergader! van de Raad dezer gemeente, te houden op vrijdag 23 mei a.s. te 20.00 uur ten gemeentehuize. De agenda vindt TJ hieronder vermeld. De Burgemeester van Ossendrecht, Drs. A.E.A. van Gils. AGENDA; 1. Notulen van de vergadering van 18 april j.l. 2. Mededelingen. 3. Vergoeding vakonderwijs g.l.o»-scholen over 1974» 4. Subsidiëring Jeugd- en Jongerenservice Roosendaal. 5. Crediet"bestemmingsplannen. 6. Kleedgebouw-akkommodatie sportpark» 7. Gron«^transaoties 8. Rondvraag. N.B. De stukken liggen ter inzage op dinsdagavond, woensdag, donderdag en.vrijdag a.s. tijdens de uren van openstelling van de gemeentesecretarie» j Ons kenmerk: OSSENDRECHT, Onderwerp: Bijl.: Verzonden: Telefoon (01647) 2550 - giro 106 73 44 t.n.v. gemeente-ontvanger Bankrelatie: Rabobank, Ossendrecht, rekeningar. 14.05.01.045

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 46