I if I I I1 I I ill Door de Voorzitter wordt benadrukt dat de commandant het gehele jaar door voort durende zorg heeft voor het brandweer-gebeuren, dat deze naast het vermeld jaar bedrag geen vergoeding meer ontvangt voor oefening en brandbestrijding en dat de regionale samenwerking een zekere verplichting oplegt tot het toepassen van de normen» Vervolgens besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders dd„ 8 april 1975» 5 o Openbare wegen^injiet plan SIingerstraat Zonder hoofdelijke stemming besluit de Raad tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van en tot het geven van de bestemming van openbare weg aan wegen in het plan Slingerstraat, overeenkomstig het ter inzage gelegd ontwerp - besluit als genoemd in het betreffende voorstel van Burgemeester en Wethouders dd» 8 april 1975» 6» Vervanging telefooninstallatie gemeentehuis. De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming tot beschikbaarstelling van een cre- diet ad 28.000,voor vervanging van de telefooninstallatie in het gemeente huis, als nader toegelicht in het voorstel van Burgemeester en Wethouders dd. 11 april 1975. -7» Rondvraag. Teneinde het langer worden van de wachttijden voor woningzoekendentegen te gaan, acht de heer van Gorsel de tijd voor woningbouw wederom aangebroken en infor meert of daarvoor reeds bouwgrond in goedgekeurde bestemmingsplannen voorradig is. Daarbij stelt hij de vraag of in dat kader woning ouw voor allrnstaanden mo gelijk is. Uit het antwoord van de Voorzitter blijkt dat het bestemmingsplan De Molen wellicht in de maand mei bij de P.P.D.- in behandeling komt en dat het werp - structuurplan een agendapunt is voor de eerstvolgende vergadering van de Commissie Openbare Werken. De mogelijkheid van bouwen voor alleenstaanden is bij de Steenbergse Woningbouwvereniging in studie. Via het doorstoten van dammen - als gevraagd door de heer van Gorsel - zal ge tracht worden het euvel als gevolg van lozingen op de weg 'Viageland" en in de naastgelegen sloot te beperken. lis i.<;

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 42