m A f. Dankbetuiging van de Voorzitter van het voormalig 3e Grensbataljon betref fende de toegekende subsidie ten behoeve van de herdenkingsbijeenkomst op 10 mei 1975? g. Beantwoording door het Werkvoorzieningsschap West-IToord-Brabant van de in de vorige raadsvergadering gestelde vragen met betrekking tot de begroting 1975° Gezien de omvang van deze begrotingsstukken is het de bedoeling deze bij de volgende raadsstukken nogmaals ter inzake te leggen? - h. Motie van de gemeente Warnrveld waarin wordt gepleit voor het verwijderen van de buitenbrievenbussen? i. Motie van de gemeente Eindhoven met betrekking tot de vertragende bezwaar schriften-procedure voor bestemmingsplannen? j. Informatie van de Studiecommissie Schoolbegeleidingsdienst Streekgewest Westelijk Woord-Brabant? k. Mededeling van het Waterschap West-Brabant inzake nader overleg met de pro vincie terzake van de overname van de zuiveringsinstallatie? 1. Een artikel uit "Gemeente en Gewest" betreffende het ingediende wetsontwerp over vergoeding voor raadsleden? m. Verslag van de op 17 februari j.l. gehouden vergadering van de raadscommissie voor Openbare Werken. Overeenkomstig de voorstellen van Burgemeester en Wethouders besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming de hierboven onder a t/m m vermelde stukken voor ken nisgeving aan te nemen. 3. Medewerking aanschaf materiaal St._ Jan school De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming medewerking te verlenen tot aan schaf van materiaal voor het vak "nuttige handwerken" voor de St. Janschool conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders dd. 18 maart 1975° 4. Herziening vergoedingsregeling vrijwillige brandweer. De Voorzitter bepleit het volgen van de model-normen zoals deze ook in regio naal verband werden besproken en geadviseerd en verwijst overigens naar het prae-advies dd. 8 april j.l.» De heer Suijkerbuijk ziet een scheve verhouding tussen de bezoldiging van de commandant en die van de leden. Spreker pleit voor verkleining van het ver schil via optrekking van de normen voor de leden. .\.-ST;f;-:-:ïrrï.'. I

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 41