M NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Ossendrecht, gehouden °P ]8--gpril_1975_je_8.00 uur ton gomoontohuize. Voorzitters Drs. A.E.A. van Gils, burgemeester. Wethouderss J.J. van Dijke en L.P.Mo Verbiest5 Leden; C/'.M. Mattheussei®, A.P. van Gorsel, P.Vo van den Eijnden, A. van Hoek, A.J.Eo van der Poel, G.J. Wolters, CoA.G.M. Jansen, A.A. van Dijke, en C.P.A. Suijkerbui. jk? Secretaris; L. Mous. De Voorzitter opent de vergadering met gebed. Als voorstemmer wordt bij lo ting aangewezen nummer 2 van de presentielijst de heer van Gorsel. De Voorzitter feliciteert de heer Wolters met de gezinsuitbreiding en Wet houder van Dijke met de beëdiging van diens oudste zoon tot reserve-officier bij de Landmacht welke vandaag heeft plaats gevonden. 1NOTULEN De notulen van de openbare vergadering van 28 februari 1975 warden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. Blijkens mededeling van de Voorzitter zullen de rapportages inzake lucht verontreiniging binnenkort worden ontvangen. 2. Mededelingen De Voorzitter geeft kennis van de navolgende ingekomen stukken a. notulen en aankondiging van vergaderingen van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant p b. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de begroting 1975 van de algemene dienst en van de takken van dienst c. Brief van Gedeputeerde Staten inzake toezegging van D.A.G.W.-subsidie voor uitvoering van het object uitbreiding sportpark, zijnde 88,9van de raming ad 573.000, d. Kennisgeving van het District Zuid voor Aanvullende "ivieltechnische Werken te s-Hertogenbosch betreffende het vrij geven voor uitvoering van het ob ject reconstructie en riolering Burg. Voetenstraat Aanwas, met een maxima le subsidie van JOfb van -de raming ad. 51i.000r e. Dankbetuiging van de ambtenaar P.H. Kil in verband met de attenties bij ge legenheid van zijn veertig—jarig dienstjubileum^ K,

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 40