^"fous v/ctn C.'U Raadsvergadering Aan de Raad dd.24_januari 1975 der_gemeente Ossendrecht. Onderwerp; subsidie Ossendrehht16 januari 1975 Herwonnen Levenskracht Yoor U is ter inzage neergelgd de (nieuwe) aanvrage om subsidie van het bestuur van de plaatselijke afdeling van Herwonnen Levenskracht. Herwonnen Levenskracht - voortgekomen uit de wereld van de standfcrganisaties - heeft in het verleden vooral zorg gehad voor langdurige zieken, maar streeft thans naar verbreding van het vrerkterrein door meer algemene welzijns- activiteiten te ontplooien. De eigen ontvangsten zijn zoals uit de begroting blijkt - gering. De zorg voor zieken, gehandicapten enz. wil Herwon nen Levenskracht in individuele en collectieve zin betrach ten, waarbij men hoopt op steun in allerlei vormen van de Ossendrechtse gemeenschap. Wij menen dat óók de gemeente Ossendrecht zich in deze niet onbetuigd mag laten. Er wordt immers een edel en humanitair doel gediend. Ons college stelt Uwe Raad derhalve voor aan Herwon nen Levenskracht, afdeling Ossendrecht voor het kalender jaar 1975 een subsidie ad f. 500,- te verlenen, bij welk bedrag subsidie-)verhoudingen ten op;Richte van andere instellingen in acht zijn genomen. Wij tekenen tenslotte nog aan dat in bijzondere ge vallen van noodzakelijke financiële hulp aanvullende sub sidie-steun in uitzicht zou kunnen worden gesteld. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester,

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 3