f Raadsvergadering Aan. de Raad d.d. 18 april 1975» der gemeente Ossendrecht. Onderwerp! telefoon-installatie Ossendrecht, 11 april 1975« gemeentehuis. De huidige telefooninstallatie in het gemeentehuis is ontoereikend voor een normale afhandeling van het telefoonverkeer» Yan degenen die het gemeentehuis telefonisch trachten te hereiken, komen steeds meer klachten over het langdurig bezet zijn van de twee lij nen. Anderzijds moet voor uitgaande gesprekken veelvuldig worden gewasht tot een lijn vrijkomt. Uit een - op ons verzoek - gehouden meting heeft de P.T.T. geconclu deerd dat in plaats van 2 momenteel 4 lijnen nodig zijn om in voldoende mate in het telefoonverkeer te kunnen voorzien. De hier aangehaalde overbezetting wordt voor een groot gedeelte ver oorzaakt door de zeer grote toename van het aantal telefoon—aansluitingen, waardoor steeds meer mensen voor informatie en anderszins naar de tele foon grijpen. Aan bovenstaande bezwaren kan met de huidige installatie niet worden tegemoet gekomen, omdat deze slechts 2 lijnen bevat en niet kan worden uitgebreid. Daarnaast kan de bestaande installatie maximum 10 toestellen bevatten. Dit aantal is reeds vanaf de aanleg in gebruik en thans ontoe reikend. Bij het gereedkomen van de garage Openbare Werken en Brandweer ontstaat tevens de noodzaak om deze van enkele telefoontoestellen te voor zien en bij voorkeur via het telefoonnummer van het gemeentehuis. Om beide beperkingen (2 lijnen en 10 toestellen) te doorbreken, is een andere telefooninstallatie nodig» Het telefoondistrict adviseert een installatie met 4 lijnen (met uit breidingsmogelijkheid tot 5 lijnen) en met een maximum van 20 toestellen (uit te breiden tot 30 toestellen). De kosten daarvan zijn te stellen ops - levering en aanleg van installatie 23*000. - kosten voor te maken ruimte voor de installatie, hak en breekwerk voor leidingen e.d. f» 5®000. totaal f. 28,000.— Het maandelijks verschuldigde abonnementsrecht zal toenemen van f»115.10 tot f. 190. Wij stellen Uwe raad voor genoemd crediet beschikbaar te stellen. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous. Drs. A.E.A. van Gils. Vv

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 39