Raadsvergadering ■^■aïl ®-aai^ d.d. 18 april 1975. dergemeente Ossendrecht. Onderwerp: Onttrekking wegen Ossendrecht, 8 april 1975- aan openbaar verkeer. In verband met de realisatie van het bestemmingsplan "Slinger straat" zullen enige wegen in dat plan dienen te vervallen die in gevolge de bepalingen in artikel 4 van de wegenwet openbaar zijn. Ingevolge het bepaalde in artikel 7 van de Wegenwet vervalt de openbaarheid wanneer de weg door het bevoegd gezag aan het open baar verkeer wordt onttrokken. Artikel 9 van de Wegenwet bepaalt dat door de gemeente open bare wegen aan het verkeer kunnen worden onttrokken door de Raad van de gemeente waarbinnen de wegen zijn gelegen, hit besluit is aan goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant onderworpen. he weggedeelten die aan het openbaar verkeer dienen te worden onttrokken zijn op de ter inzage liggende tekening aangegeven. Yoor de ontsluiting van de bestaande en nieuw te vormen perce len zulle^vervangende en nieuwe wegen de bestemming van openbare weg dienen te worden gegeven. Hierdoor wordt het geheel van wegen in het bestemmingsplan "Slingerstraat" meer op elkaar afgestemd en wordt een overzichte lijker geheel geschapen» Tegen het ontwerp besluit dat gedurende een maand ter inzage heeft gelegen zijn geen bezwaren ingebracht. Het ontwerp-besluit ligt thans voor TJ ter inzage. Burgemeester en wethouders van Ossendrecht, Be Secretaris, he Burgemeester, L. Moushrs. A.B.A» van Gils, 1

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 38