«r Raadsvergadering d.d. 18 april 1975 Aan de Raad der gemeente Ossendrecht. Ondervferps Herziening vergoeding Ossendrecht, 8 april 1975. regeling vrijwillige brandweer. Landelijk is in studie genomen de samenstelling van een model organisatie-verordening voor de gemeentelijke brandweer. In nauw verband daarmee is reeds gereed gekomen een model rechtspositie-regeling voor het vrijwillig brandweerpersoneel. Over invoering daarvan wordt nog overleg gepleegd. De vergoedingsregeling vormt een onderdeel van deze rechtspo sitie-regeling. Teneinde de aanpassing van de in 1972 vastgestelde vergoedingen niet langer te vertragen, wordt het nodig geacht de onderhavige vergoedingsregeling apart te herzien, In nauw overleg met de commandant van de regionale brandweer te Bergen op Zoom, waarbij de reeds genoemde model-rechtspositieregeling alsmede de geldende vergoedingsregelingen in de naburige gemeenten in aanmer- worden king/_genomen, zijn we gekomen tot een herziene regeling. Deze houdt onder meer in: - een aanpassing van de vaste jaarvergoedingen} - verhoging van de brandbestrijdingsvergoeding van f. 10.— tot f15»— per uur5 - verhoging van de vergoeding voor het bijwonen van oefeningen en cursussen van f. 10.— tot f. 15.—- per oefening of per cursus- les 5 - de mogelijkheid tot het verlenen van vergoeding voor wacht-, consignatie- en bewakingsdiensten en een vergoeding in bijzondere gevallen. De meerkosten van deze optrekking zijn te ramen op ongeveer f. 6.000.— per jaar.' Wij stellen Uwe Raad voor de betreffende vergoedingsregeling te wijzigen conform het ter inzage neergelegde ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous. Drs. A.E.A, van G-ils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 37