I GEMEENTE OSSENDRECHT Aan de Leden van de Raad der gemeente 0 SSEïïDILj C HT OSSENDRECHT, n april 1975- Bij deze heb ik de eer U uit te nodigen voor een vergadering van de Raad dezer gemeente, te houden op vrijdag 18 april a.s. re 8.00 uur namiddag ten gemeentehuize. De Burgemeester van Ossendre&ht, Drs. A.E.A. van Gils. AGENDA'. 1. Notulen van de vergadering van 28 februari j.l.« 2» Mededelingen. 3, Medewerking aanschaf materiaal St. Janschool. 4* Herziening vergoedingsregeling vrijwillige brandweer 5. Openbare wegen in het plan Slingerstraat. 6. Vervanging telefooninstallatie gemeentehuis. 7. Rondvraag» N.B. De stukkenLliggen ter inzage op dinsdagavond, woensdag, donderdag en vrijdag a.s. tijdens de uren van openstelling van de gemeentesecretarie. L j Gös kenmerk: Onderwerp: Q OïlVOCatieBijl.: Verzonden: Telefoon (01647) 2550 - giro 106 73 44 t.n.v. gemeente-ontvanger Bankrelatie: Rabobank, Ossendrecht, rekeningnr. 14.05.01.045

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 35