De heer van Gorsel informeert waarom formeel moet worden uitgekeerd aan de Vereniging voor Veilig Verkeer, aangezien de actiegroep-fietspaden Putseweg voor dit "beperkt doel veel actiever en succesvoller heeft gewerkt. Ook de heer Mattheussens neemt het op voor de actiegroep, en noemt het een activiteit waarmee mensenlevens zijn gemoeid. Uit de nadere toelichting van de Voorzitter blijkt dat deze formelè weg is gekozen na gezamenlijk en uitvoerig overleg in de streek-B, en W, Uiteindelijk blijkt de raad geen problemen te hebben met de wijze van toe kenning, mits vaststaat dat het geld bij de actiegroep-fietspaden-Putseweg terecht komt en besluit zonder hoofdelijke stemming het voorgestelde subsidie bedrag ad f. 400.-- toe te kennen. 8. Voorbereiding invoering onroerend-goed-belasting. Zonder hoofdelijke stemming besluit de Raad overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 februari 1975» Tot het verstrekken van informatie over dit onderwerp aan de bevolking, als gevraagd door de heer van den Eijnden, was door Burgemeester en Wethouders reeds besloten. Zulks kan naar de mening van de heer van Gorsel het beste geschieden na de taxatie. 9. Wijziging leges-verordening. Door de Voorzitter wordt een nadere opsomming gegeven van de belangrijkste aanpassingen welke in het ontwerp zijn voorgesteld. Verhoging van de bouwle ges -norm (momenteel f, 5»Pe^ f. 1.000.— bouwkos ten) achten de heren van Gorsel en Mattheussens ongemotiveerd, aangezien -z, deze leges een automatische verhoging ondergaan door de stijging van de bouw kosten. Burgemeester en wethouders tonen zich bereid met deze gedachte mee te gaan. Het hogere bedrag dat v/ordt voorgesteld voor het vervaardigen van copieën - in vergelijking met het tarief bij de gemeente Bergen op Zoom - zoals door de heer van der Poel aangehaald, acht de Voorzitter geen enkel bezwaar, aangezien het geenszins de bedoeling is dat de gemeente-secretarie als copi- eer-inrichting gaat fungeren. cLg Met handhaving van f. 5»~~ norm van de bouwleges, besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming tot vaststelling van de aangeboden ontwerp-herziening. 10» Verhoging bijdrage krotonruiming. Tot wijziging van de verordening geldelijke steun krotontruiming, als door Burgemeester en Wethouders d.d. 18 februari 1975 voorgesteld, wordt door de Raad zonder hoofdelijke stemming besloten.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 33