I I lii! De heer Wolters wijst er op, dat - voor zover met de onder a bedoelde loka len-houw de uitbreidingsgrens van de Adolphineschool is bereikt - te zijner tijd overweging verdient wanneer met een nieuwe schoolvestiging moet worden begonnen. 5. Riolering en reconstructie van wegen» De Voorzitter doet de heugelijke mededeling dat vandaag bericht is ontvangen dat DACW-subsidie is toegekend voor het plan tot riolering van een gedeelte van de Aanwas en tot riolering en reconstructie van het westelijk deel van de Burgemeester Voetenstraat. Ba opmerkingen door de heren Mattheussens en Jansen, inzake het daarin aanwe zige defensieblok en duikar, alsmede betreffende de verkeersomleiding, be sluit de Raad zonder hoofdelijke stemming conform het betreffende voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 februari 1975. De heer van G-orsel hoopt dat dit systeem voor herhaling vatbaar is. Vervolgens besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming, conform de voorstel len van Burgemeester en Wethouders d.d» 20 februari 1975» tot: - beschikbaarstelling van een crediet ad f. 179*000.— voor riolering van het oostelijk deel van de Molendreefj - beschikbaarstelling van een crediet ad f. 185*600.voor herstrating van de Molenstraat. De twijfel van de heer van den Eijnden ten aanzien van de geringe diameter van de riolering in de Molendreef zal worden doorgegeven aan de technische dienst. 6. Uitbreiding sportpark. De Voorzitter verwijst naar de inhoud van het prae-advies d,d, 12 februari 1975 en geeft, evenals wethouder van Dijke als voorzitter van het ingestelde bouwteam, een overzicht van de nog te realiseren voorzieningen. Ter sprake komen nog de contröle op de huidige sportvelden (de heer Jansen), de toegangsweg via de Trambaan (de heer Mattheussens), het betrekken van de schooltuin en schoolberging bij het plan, gezien de alles behalve fraaie ach terkant van de St. Janschool (de heer van der Poel) en de feitelijke hoofd ingang (de heer A.A. van Dijke). Vervolgens verklaart de raad zich zonder hoofdelijke stemming akkoord met al gehele afronding van de sportpark-uitbreiding als voorgesteld. 7Subsidie t.b.v.s a. herdenking gesneuvelde militairen. De Raad besluit zonderhoofdelijke stemming conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 februari 1975» b. actiegroep fietspaden Putseweg.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 32