- Op de vraag van de heer van der Poel met betrekking tot het vervallen van een voorgaand contingent, deelt de Voorzitter mede dat het wellicht moge lijk is dit contingent opnieuw te claimen, doch dat de moeilijkheden zijn gelegen in de bestemmingsplan-procedures en de daarop geënte grondverwer- vingen. Met betrekking tot de onder 0 en d vermelde verzoeken om adhaesie-betuiging huldigen Burgemeester en Wethouders het standpunt dat de Vereniging van r, Nederlandse Gemeenten het aangewezen orgaan is om dergelijke grieven te verzamelen en bij de betreffende instantie te berde te brengen. De Raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke stemming conform de voorstel len van Burgemeester en Wethouders: - tot herziening van de onder b vermelde gemeenschappelijke regeling volgens overgelegd concept; - de stukken als vermeld onder a en _c t/m f voor kennisgeving aan te nemen. 5. Qntwem-struotuurnlan. De Voorzitter zet uiteen dat Burgemeester en Wethouders nog maar zeer recent kennis konden nemen van het inmiddels gereed gekomen ontwerp—structuurplan. Vanwege de consequenties die een dergelijk structuurplan meebrengt - onder meer worden de bestemmingsplannen daarop geënt - verzoekt de Voorzitter de Raad gedurende de komende maanden van het ontwerp kennis te nemen om daarna in de commissie Openbare Werken en de Raad tot conclusies te kunnen komen. De heer Mattheussens noemt het Zoomweg—tracëe door de Zuidpolder waarover her en der sprake is onaanvaardbaar en wijst op onjuiste omlijningen op de bij- be h ore nde te keni ngen De Voorzitter meent dat bedoeld tracëe op bezwaren zal stuiten, alleen al om dat volgens verslagen van de betreffende stuurgroep Zuidpolder-streek een uniek waardevolgebied in West-Europa is. De tekening van het ontwerp-structuurplan moet op meerdere punten nog gecorri geerd worden. Ne Raad verklaart zich met een en ander akkoord» 4. Onderwijszaken. De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform de voorstellen van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 januari 1975: a. medewerking te verlenen tot uitbreiding van de Marie Adolphineschool; b. tot definitieve vaststelling van de vergoeding perlokaal en per kleuter over I974? c_. tot vaststelling van de voorschot-vergoeding per lokaal en per kleuter over 1975*

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 31