f NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Ossendrecht, gehouden op 28 februari 1975 te 8.00 uur'ien gemeentehuize. Voorzitter s Drs. A.E.A. van Gils, burgemeester; Yfethouders s J.J. van Dijke en L.P.M. Verbiest? Leden C.O.M. Mattheussens, A. van Hoek, P.V. van den Eijnden, G.J. Wolters, A.P. van Gorsel, A.A. van Dijke, A.J.E. van der Poel en C.A.G.M. Jansen. Secretaris L. Mous. Afwezig met kennisgeving: C.P.A. Suijkerbuijk» De Voorzitter opent de vergadering met gebed» Als voorstemmer wordt bij loting aangewezen nummer één van de presentielijst de heer Mattheussens. De Voorzitter condoleert de heren van den Eijnden en Suijkerbuijk met het overlijden van naaste familieleden» Spreker memoreert verder de uitreiking op deze dag van de ere-medaille aan de ambtenaar Kil bij diens 40-jarig ambtsjubileum, het komende jubileum van het L2g jarig wethouderschap van de heer van Dijke en de gezamenlijke geste van de vier gemeenten ten aanzien van het jubileum van de Volksabdij O.L.Vrouw ter Duinen, waaraan door omstandigheden bewust geen ruchtbaarheid is gegeven. 1» Notulen. De notulen van de openbare vergadering van 24 januari j.l. worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen. De Voorzitter geeft kennis van de navolgende ingekomen stukken: a. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 25 januari 1975 aan het bestemmings plan "Sportpark" en aan het besluit tot aankoop van grond van P.J. van den Boom; b. voorstel tot herziening van de gemeenschappelijke regeling "Het Samenwer-v kingsverband voor de automatisering van de overheidsadministratie in Midden- en Westbrabant; 5.» Verzoek van de gemeente Leek om adhaesie te betuigen aan hun motie inzake uitkering lager onderwijs 1975; d. verzoek van de gemeente Gendt om adhaesie te betuigen aan hun motie inzake bekostiging van de schoolbegeleidingsdiensten; uitnodiging tot bijwoning van het feest-concert van het Streekorkest Jfravino te Huijbergen ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan op 9 maart a.s. d.d. 11 januari j.l. inzake principe—toezegging rijkssteun woningbouw 1975 t/m 1977.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 30