:i Raadsvergadering d.d. 28 februari 1975» Aan de Raad der gemeente Ossendrecht. Onderwerp: voorbereiding van invoering onroerend goed-belasting. Ossendrecht, 20 februari 1975* Bij de aanvaarding van de onroerend-goed-belasting heeft Uwe Raad gekozen voor de grondslag die in het kort wordt aangeduid met "economische waarde". Zoals Uwe Raad bekend zal deze waarde worden vastgesteld door middel van taxatie. IJa afweging van allerlei factoren als: begin van taxatie, tijdsduur, kosten e.d., menen wij dat de taxatie moet worden opge dragen aan Bouwtoezicht West-Brabant te Breda. Wij vertrouwen tijdig alle voor de berekening van de belasting benodigde bouwstoffen ge reed te hebben. De kosten van de taxatie worden begroot op f. 16,000. Wij geven Uwe Raad in overweging met het vorenstaande instem ming te betuigen. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L, IVIous. Drs. A.S.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 27