Raadsvergadering d.d. 28 februari 1975» Aan. de Raad der gemeente Ossendrecht. Onderwerp; subsidie actiegroep-fietspaden Ossendrecht, 20 februari 1975. Putseweg. In Uw vorige vergadering is gesproken overeen vorm van materi ële hulpverlening aan de actiegroep-fietspaden Putseweg. Met het be stuur van deze actiegroep is in het verband van periodiek overleg van de Zuidwesthoek-gemeentebesturen op 18 februari j.l. ten gemeente huize van Ossendrecht uitvoerig van gedachte gewisseld. Genoemd bestuur heeft door allerlei activiteiten al kosten gehad (en privé betaald) en stelt zich nog diverse acties voor tot het mo ment dat de aanleg van fietspaden een feit wordt. O.a. wordt gedacht- aan voorlichting van jeugd-weggebruikers, contact met onderwij sins tuten en pers. Het bestuur zal terzake nauw overleg plegen met de zuidwesthoek-gemeentebesturen en heeft uitdrukkelijk verklaard slechi- nette acties te zullen voeren. Ofschoon zeker vraagtekens zijn te zetten bij gemeentelijke fina, ciële steunverlening aan actiegroepen, zijn de colleges van burgemees ter en wethouders van de zuidwesthoek-gemeenten in dit zéér bijzomer geval van actie voor fietspaden op een dodenweg als de Putseweg van mening dat een éénmalige subsidie ad f. 400.— (per gemeente) ter be strijding van onkosten kan worden toegekend, met dien verstande dat het subsidie formeel wordt toegekend aan de Vereniging voor Veilig Verkeer die in ons gebied opereert. Wij geven U in overweging dit inter-collegiaal voorstel te onder steunen. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, Oe Burgemeester. L. Mous. Drs. A.E.A, van Gils. ir

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 26