Raadsvergadering d.d. 28 februari 1975» Aan. de Raad der gemeente Ossendrecht Onderwerp? subsidie herdenking Ossendrecht, 12 februari 19 f 5 gesneuvelde militairen Jaarlijks herdenken de oud-strijders van het derde grensbatal- jon de in de mei-dagen van 1940 gesneuvelde wapenbroeders. De her denking vindt beurtelings plaats in de gemeente waar het bataljon gelegerd wast.w» Ossendrechtj Barendrecht en Roosendaal. Zoals TJ v/ellicht bekend behoorden verschillende ^ssendrechtse mannen tot dit bataljon dat bloedige verliezen heeft geleden. Dit jaar zal op 10 mei a.s. Ossendrecht de plaats zijn ven de herdenking, die onderfleiding zal staan van de heer A.JDorreman, reserve—kapitejn b.d», met medewerking van aalmoezenier Sweere van het korps Commando-troepen te Roosendaal, de Legerplaats-Ossendrecht e.a. Plaats van samenkomst is het monument voor de gesneuvelden bij "Jagersrust" alhiero De herdenking geschiedt in de meesu sobere vorm In de kosten van de herdenking wordt telkens door de gemeente van samenkomst bijgedragen. Voor Ossendrecht bedroegen deze kosten (subsidie) in 1966, in 1969 en in 1972 f» 200» Wij stellen Uwe Raad voor in de kosten van de herdenkingsbij eenkomst van het voormalig derde grensbataljon voor dit jaar oit; te dragen tot een totaal bedrag van f» 200» Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous» DrsA.E.A. van Gils»

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 25