Raadsvergadering d.d. 28 februari 1975» Aan de Raad der gemeente OSSENDRECIÏT. Onderwerp* uitbreiding sportpark. Ossendrecht, 12 februari 1975» Zoals IJ bekend is vorig jaar een aanvang gemaakt met de uitbrei ding van het gemeentelijk sportpark. Het in uitzicht gestelde DACW- subsidie bood slechts ruimte voor het grondwerk dat moest worden verricht voor de aanleg van één voetbalveld. Op de DACYv1 toezegging van subsidie van 27 augustus 1974 (f. 54.000,volgde de beschikking van 3 december 1974? waarbij werd geaccepteerd de uitvoering van deel 2 van het project "uitbrei ding sportpark" tot een bedrag van f. 573*000.In dit deel 2 van het plan zijn opgenomen de aanleg en afwerking van twee voetbalvelden van een halfverhard veld en en enige plukweiden, alsmede drainage werkzaamheden, wandelpaden, beplantingen e.d. Het (totale) plan van uitbreiding van het sportpark doorliep intussen - en gesynchroniseerd - twee procedures* 1. Bestemmingsplan, met als start het voorbereidingsbesluit van 30 maart 1973, ter vise-legging van het ontwerp op 16 april 1974, vaststelling van het plan bij Uw besluit van 21 juni 1974 en goed keuring van het plan door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 29 januari 1975 O.Nr» 224699» 2. Technisch plan van aanleg, ontwikkeld door de Grontmij en met re gelmatig overleg in Uw en ons college, met de Rijksdienst voor de aanvullende werkgelegenheid, met de Nederlandse Sportfederatie enz De afwikkeling van deel 2 van het project "uitbreiding sportpark krijgt constante zorg en aandacht, De uitbreiding moet uiterlijk ge reed zijn op 1 januari 1976. In dit tweede deel heeft voormelde rijks dienst niet voor subsidiëring vatbaar verklaard de toch onmisbare* afrasteringen, verlichting, waterleiding en wandelpaden, alsmede ver beteringen aan en rond de thans reeds bestaande sportvelden» De Grond mij begroot de kosten van deze elementen in totaal op f» 108,935 (incl.B.T.W.)Daarbij is dan nog voorbij gegaan aan de straks nog heviger dan thans gevoelde behoefte aan een clubhuis-accommodatie. Nu toch nog voorspoediger dan verwacht de uitbreiding van het sportpark is verlopen, willen wij gaarne in een deel 3 van het pro ject alle zaken samenvatten die het sportpark up-to-date maken.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 23