Raadsvergadering Aan de Baad d.d. 28 februari 1975. der gemeente Ossendrecht. Onderwerp; riolering oostelijk Ossendrecht, 20 februari 1975' deel Molendreefo Door bewoners van het gedeelte Molendreef ten oosten van de Meiduinweg is sinds meerdere jaren de behoefte aan riolering bena drukt. De moeilijkheden rondom de afvoer van het huis-rioolwater worden nog vergroot door de hoge grondwaterstand in de naaste omge ving» Met het opstellen van de objecten-lijst voor de begroting 1975 is met deze voorziening rekening gehouden tot een bedrag van f» 150.000.—, waarbij werd gedacht aan het aane enge bouwde deel van genoemde straat» Bij nader inzien is gebleken dat riolering van het totale res tant van Meièuinweg tot Breestraat technisch mogelijk en frnancieel haalbaar is, waardoor 27 panden aansluitbaar worden. Be kosten zijn te ramen op f» 179"000.inclusief B.T.W. Voorgesteld wordt genoemd credictbedrag beschikbaar te stollen Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L» Mous. Drs. A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 21