Raadsvergadering dodo 28 februari 1975* Aan de Raad der gemeente Ossendrecht. Onderwerp; riolering en reconstructie Ossendrecht, 20 februari 1975» BurgoVoetenstraat - Aanwas» Zoals U bekend bestaat al geruime tijd het plan om de Burger meester Voetenstraat en de Aanwas te rioleren en te reconstrueren» De riolering in dit gebied heeft de normale functie voor de bestaande woningen, maar is tegelijkertijd een schakel in het centraal riole ringsplano Dit laatste element wordt aangeduid met ''stamriool hen dergelijk riool moet bij grote regenval gedurende circa 7 a 8 u n het hemelwater kunnen bergen en bet/aren, opdat de rioolwaterzuivé- rings-installatie niet boven capaciteit moet gaan werken» Het plan van riolering-BurgVoetenstraat/Aanwas hebben wij gede poneerd bij de Rijksdienst voor de aanvullende werkgelegenheid en ho pelijk zal dit object in DAOW-subsidieverband binnenkort tot uitvoe ring kunnen worden gebracht» Het werk moet dan volgens DACW-regels (o.a, een bepaald tijdschema) worden uitgevoerdo In overeenstemming met het door de commissie van openbare werken aan ons gegeven advies verzoeken wij Uwe Raad om machtiging voer hou verzorgen van alle nodige maatregelen tot het zo spoedig mogelijm doen uitvoeren van de riolering en de reconstructie van de BurgoVoe— tenstraat en Aanwas, overleg met resp. grondeigenaren en grondgebrui kers daarbij inbegrepen» Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, Lo Mous» Drs» A»E»A. van Gils,

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 20