GEMEENTE OSSENDRECHT a -2.07»51 Convocatie» Aan de Leden van de Raad der gemeente OSSENDRECHT. 16 januari 1975. Bij deze heb ik de eer U uit te nodigen voor een vergadering van de Raad dezer gemeente, te houden op vrijdag 24 januari a.s. te 8.00 uur namiddag ten gemeentehuize. De agenda vindt U hieronder vermeld. De Burgemeester van Ossendrecht, Drs. A.E.A. van Gils. AGENDA; 1. Notulen van de vergadering van 29 november j.l. 2. Mededelingen» 3« Huldeblijk ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Volksabdij 0*L*Vrouw ter Duinen» 4* Subsidie plaatselijk comité Herwonnen Levenskracht. 5» Vergoeding vakonderwijs lagere scholen voor 1975. 6. Instelling verordening helingbestrijding. 7» Wijziging bouwerordening* 8. Aanschaf nieuwe vrachtauto. 9» Grond transactiesy 10. Rondvraag. -°e stukken liggen ter inzage op dinsdagavond, woensdag, donder dag en vrijdag a.s* tijdens de uren van openstelling van de gemeente-secretarie* Gns kenmerk: Onderwerp: j OSSENDRECHT, Verzonden: Telefoon (01647) 2550 - giro 106 73 44 t.n.v. gemeente-ontvanger Bankrelatie: Rabobank, Ossendrecht, rekeningnr. 14.05.01.045

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 1