Raadsvergadering Aan de Raad dd. 28 februari 1975» der gemeente Ossendrec-ht*. Onderwerp? Voorschot vergoeding Annr- D Ossendrecht, 21 januari 1975» per lokaal en per _kletiter_over_122S Krachtens artikel 75? 4e did. van de kleuter onderwijswet verleenl e gemeente op verzoek van het schoolbestuur en onder voldoende borgstelling een voorschot op de exploitatievergoeding, naar rato van het aantal lokalen en het aantal kleuters-. Dit voorschot wordt berekend naar het gemiddeld aantal leerlingen in het voorafgaande jaar en de da,arvoor vastgestelde teldata. Door de Minister van Onderwijs er. de ter."-' etap pen zijn bij beschikking van 23 augus bus "'°?j nr., 501843 1 en II de normen voor 1974 vastgesteld op f. 38?~~ pep kleuter en op 2,^50, - per lokaal* De voorschotten worden gebaseerd cp 'c o^on.vemm.olde bedragen ever 1974, De kosten voor ''grcot 'rderhoud" van de woe nood- lokalen an de Dominicenenstraat woelen rwd'opig geraamd op f727? 50 por lokaal'.W* erbij Is uitga- gaan van de norms vastgesteld door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen bij beschikking van 2p augustus 1974 nr, 501843 IH» Wij stellen U voor de gevraagde voorschotten voor 1975 te verlenen conform het ter inrage lig gend concept. Burgeneester en Wethouders rpi OsoendrecL De Secretaris. De Eurgemccsic L9Mous Dr a - AIOju van 8-

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 19