Raadsvergadering dd.28 februari 1975 Aan de Kaad der gemeente Ossendrecht» Onderwerp; Definitieve vaststelling vergoeding per lokaal en Ossendrecht, 21 januari 1975» per kleuter over 1974 Ingevolge artikel 73, lid 1 en 2 en de artikelen 126 en 127 van de Kleuteronderwijswet vergoedt de gemeente aan de besturen van bijzondere kleuterscholen de kosten dier scholen met uitzon dering van de wedden der leerkrachten. Deze vergoeding wordt be rekend over het gemiddeld aantal leerlingen op de daarvoor vast gestelde teldata in het betreffende jaar. Door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen zijn de be dragen per lokaal en per kleuter voor 1974 vastgesteld bij be schikking dd. 28 augustus 1974» nummers KBO/KO5OI843Ij II en III» Op deze vergoeding zijn voorschotten verstrekt welke bere kend zijn naar het gemiddeT aantal leerlingen over 1973- Deze voorschotten dienen thans verrekend te worden. Wij stellen U thans voor om overeenkomstig de door het school bestuur verstrekte opgave de exploitatie-vergoeding ex artikel 73» lid 1 en 2, der Kleuteronderwijswet over 1974 vast te stellen vol gens het ter inzage liggende concept. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L.Mous Drs.A.E.A. van Gils

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1975 | | pagina 18