d.d- 28 februari 1975* der gemeente Ossendreoht. OnderwerpUitbreiding ■^•arie Adolphine— Ossendreoht, 21 januari 1975< school met vier lokalen. Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Ossendreoht heeft bij schrijven van 28 november 1974 medewerking gevraagd voor een uit»- breiding van vier lokalen bij de bijzondere school voor g.l.o.'Marie Adol phine de Don Boscostraat. De in de aanvrage bedoelde 'uitbreiding zal plaats vinden in de traditionele en qua architectuur aangepaste vorm. Blijkens een ingesteld onderzoek blijken voocr de komende jaren 4 lokalen nodig te zijn n.l. vanaf 1976-1977 3 lokalen en met ingang van het schooljaar 1977-1978 4 lokalen. Het kleuteronderwijs heeft reeds begin 1976 behoefte aan ruimte voor één lokaal, zodat het ene schoollokaal tijdelijk voor het kleuteron derwijs kan worden gebruikt. Daarna zal door daling van het geboortecijfer voor het kleuter onderwijs geen uitbi'eiding van lokalen meer nodig zijn. De uitbreiding van de scho -1 is nodig in verband met de stijging v hot aantal leerlingen als gevolg vans at Organisatie legerplaats Ossendreoht, woningbouw in het Hoefke enz. ;ocverlaging van de leerlingenschaal 1974/1975 van 36- schaal naar 33-scHaal< 1977"1978 van 33-schaal naar 32-sohaal en 1970-1979 van 32-schaal naar el-schaal. De Inspecteur van het lager anderwijs heeft bij schrijven van 15 januari 1975, nm. 22 zijn instemming met het plan betuigd. Resumerend stellen wij Uwe Raad voor medewerking voor uitbreiding van de Marie Adolphineschool, zoals bij schrijven van 28 november 1974 gevraagd, te verlenen. Burgemeester en Wethouders van Ossendreoht, De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous. DrsA.E.A. van Gils. Ti i ri r] r-- - - ri Aan cl© Raad.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 17