Jiw B.i)v .b':?.;. Hf H.Ifc"/ TC ,;i:- •.Tau '.cc aad cve rgadering cl od0 28 februari 1975* Aan de Raad der gemeente Ossendrecht. Onderwerp: Ontwerp-structuurplan. Ossendrecht, 20 februari 1975* Na een jaar studie is het stedebouwkundig bureau-Ir. van Heese- wijk klaar gekomen met het ontwerp-structuurplan. Dit plan ligt voor U een maand ter inzage. Een eerste bespreking van het plan door Uwe commissie van openbare werken heeft inmiddels plaats gehad. In het plan staan centraal: a. zorg voor handhaving van het silhouöït van Ossendrecht b„ beperkte groei, zich in het bijzonder richtend op de autochtonen cs zorg voor handhaving van het milieu. Het accent ligt duidelijk op versterking van het oude centrum en de uitbreidingen worden dus geprojecteerd in het gebied Aanwas- Peeberg (na opvulling van nog bestaande open ruimton) Het rapport is volop in studie en beraad en met Uwe Raad zullen wij nog over de inhoud zorgvuldig van gedachten wisselen. Stellig roept het rapport ook bij U diverse vraagpunten op. Wij noemen o.a.: waar en hoe bebouwing in het gebied Aanwas-Peeberg, het geringe per centage vrijstaande woningen en bungalows, het alternatief tracé"- Zoomweg en het bestemmingsplan voor het buitengebied. Wij biedai U het ontwerp-structuurplan ter lezing en bestudering aan. In de nabije toekomst zal Uwe Raad worden gevraagd tot al dan niet gewijzigde aanvaarding van het voorliggende plan. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous. Drs.A.E.A. van Gils. f-': J.. By iV'-'Wt - J- I ...u Yv'. '70 !3 ..CV. Li .c-cm-i; sx es— CS—

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 16