J I GEMEENTE OSSENDRECHT r H.Ho Leden van de Raad der gemeente OSSENDRECHT. OSSENDRECHT, 20 februari 1975» Onderwerp: convocatie. Bijl.: Verzonden: Bij deze nodig ik uit voor een vergadering van de Raad dezer gemeen- te, te houden op vrijdag 28 februari a.s. om zeven uur 's-avonds ten ge meentehuize. Be agenda vindt hieronder vermeld. Na afloop van de vergadering zal de heer P.Kil als 40-,iarige medewerker van de gemeente Ossendrecht gehuldigd worden en stelt daarbij Uwe aanwezigr heid op prijs. Vandaar ook het vroeger tijdstip van aanvang der vergadering. De Burgemeester van Ossendrecht, Drs. A.E.A. van Gils. AGENDA; 1» Notulen van de vergadering van 24 januari j.l. 2o Mededelingen. 3„ Ontwerp structuurplan. 4. Onderwijszaken! - uitbreiding Marie Adolphineschool met vier lokalen; - vaststelling vergoeding kleuteronderwijs over 1974? - vaststelling voorschot-vergoeding kleuteronderwijs over 1975* 5. Riolering en reconstructie van wegen: - riolering en reconstructie westelijk deel Burgemeester Voetenstraat en gedeelte Aanwas; - riolering oostelijk deel Molendreef; - herbestrating Molenstraat. 6. Uitbreiding sportpark. 7. Subsidie t.b.v.: - herdenking gesneuvelde militairen; - actiegroep fietspaden Putseweg. 8. Voorbereiding invoering onroerend goed-belasting. 9. Wijziging leges-verordening. 10, Verhoging bijdrage krotontruiming. 11. Rondvraag. Nota, De stukken liggen ter inzage op dinsdagavond, woensdag, donderdag en vrijdag a.s. tijdens de uren van openstelling van de gemeente secretarie lil J Ons kenmerk: j Telefoon (01647) 2550 - giro 106 73 44 t.n.v. gemeente-ontvanger Bankrelatie: Rabobank, Ossendrecht, rekeningnr. 14.05.01.045

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 15