i y>- van 2 8 FEB 1975 9Grond-transacties» De openbare vergadering wordt geschorst om overte gaan in besloten vergadering» Na heropening van de openbare vergadering besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming? - in te stemmen met verharding door de Genie van een gedeelte van de openbare weg nr. 635 -- de uitgifteprijs van het bouwperceel voor een dubbel woonhuis nabij het Beeldje vast te stellen op f. 28.000.—. De Yoorzitter sluit hierna de vergadering met gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering. he Secretaris, De voorzi

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 14