4 De Voorzitter antwoordt respectievelijk, dat? - bejaarden die aan de route wonen niet voor vrijstelling van reinigingsrecht in aanmerking komen5 - inzake woningbouwcontingenten nog mogelijkheden aanwezig zijn mits een goed gekeurd bestemmingsplan en bouwrijpe grond beschikbaar is; - mede met het oog op de werkloosheidsbestrijding in een volgende vergadering een of meer objecten zullen worden voorgelegd; - indirect via onderhoudstermijnen het beoogde toezicht enigzins is gewaar<- borgd. De heer Jansen geeft kennis van de in de Gewestraad gedane toezegging dat de gewestraad-stukken ook aan de Raad zullen worden toegezonden. Nodig wordt ge acht dat Burgemeester en Wethouders en/of de twee raadsafgevaardigden diligent zijn ten aanzien van belangrijke gewestraadvstukken. De heer van der Poels - spreekt zijn erkentelijkheid uit over het feit dat veel van de bestratings oneffenheden - zoals door hem destijds naar voren gebracht - reeds zijn ver beterd; - geeft desgevraagd het financieel resultaat van de viering van het 100-jarig bestaan van de fanfare ^e Hoop, in zijn hoedanigheid van secretaris-penning meester van genoemde vereniging. Een gespecificeerd verslag zal nog volgen. Door de heer Mattheussens worden vragen gesteld met betrekking tots - verharding van een gedeelte van de Trambaan als ontsluiting van het nieuwe sportpark-gedeelte 5 - het noodzakelijk opschonen van het Loopje vanaf het sportpark; - contacten met de provincie inzake fietspad Putseweg; Uit de antwoorden van de Voorzitter blijkt, dat? - het voor en tegen daarvan in de eerstvolgende commissie-vergadering van Openbare Werken zal worden bezien; -het gevraagde zal worden nagegaan; - het fietspad Putseweg periodiek aandacht krijgt; In aansluiting op dit laatste brengt wethouder Verbiest verslag uit van de gehouden bijeenkomst door het actie-comité "fietspaden Zuid-westhoek". Daarop inhakend deel^de heer Wolters nog mede dat in bedoelde bijeenkomst ook gesuggereerd is om bij de vier gemeenten subsidie aan te vragen. De noodzaak daarvan is de Voorzitter in eerste instantie niet duidelijk. Zijns inziens zullen de gemeenten wel gaarne bereid zijn met stencilwerk, vervoer e.d. ter wille te zijn.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 13