6 5. Vergoeding vakonderwijs lagere scholen voor 1975» hoor de Raad wordt zonder hoofdelijke stemming besloten conform het voorstel van Burgemeester en Yfethouders d.d. 26 novemberl975» 6. Instelling verordening helingbestrijding. Zonder hoofdelijke stemming besluit de Raad overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Yfethouders d.d. 15 januari 1975» 7c Wijziging bouwverordening. he bouwer ordening wordt zonder hoofdelijke stemming gewijzigd zoals in het foor' stel van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 januari 1975 is omschreven. 8. Aanschaf nieuwe vrachtauto. De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming tot beschikbaarstelling van een crediet voor de aankoop van een nieuwe vrachtautoals voorgesteld door Burge meester en Wethouders d.d. 16 januari 1975» 10. Rondvraag. he heer Wolters informeert, of: - reeds contact tot stand is gekomen met de centrale van Militaire tehuizen in zake een nieuwe verdeelsleutel voor subsidiering van het Humanisch Thuisfront; - de verkeerscommissie zich wil buigen over de wenselijkheid van plaatsing van borden in de Molenstraat voor overstekende schoolkinderen; - het gebruikelijk is dat schriftelijke verzoeken van inwoners ook schriftelijk worden beantwoord. he voorzitter deelt in antvfoord op deze vragen mede, dat: - de drie centrales gezamenlijk niet kunnen komen tot een zeer bevredigende verdeelsleutel voor subsidie-toekenning.öp uitdrukkelijk verzoek van de heer Yfolters zal bij de begroting 1976 daarop worden teruggekomen; - bij de reconstructie van de Molenstraat het gevraagde aandacht zal krijgen; - bij nadere aanduiding het euvel zal worden onderzocht. Wethouder van Dijke bevestigt het gestelde door de heer van G-orsel dat de ont watering in het gebied van de Breestraat tot Beeldje te wensen-overlaat. Dit probleem is meerendeels veroorzaakt doordat in de loop derjaren meerdere sloot jes ter plaatse zijn gedicht. Door de heer van den Eijnden worden vragen gesteld ten aanzien van: - mogelijke vrijstelling van bejaarden voor reinigingsrecht; - welke v/oningbouwcontingenten nog beschikbaar zijn; - een en ander van invloed kan zijn op de bouwactiviteiten ten behoeve van be strijding werkloosheid; - het houden van toezicht op herstel van bestratingen na het leggen van kabel.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 12