- 7 - 7. G-rondtrartsacties« De voorzitter schorst de openbare vergadering om over te gaan in besloten vergadering. Na heropening van de openbare vergadering besluit de raad zonder hoofdelijke stemming tot: a. Verkoop aan de provincie van stroken grond in het kader van het provinci aal plan fietspaden Putseweg? b. zich bij de provincie te melden als candidaat—koper van een perceel grond gelegen langs de Trambaan Ce overeenkomstig het besprokene deel te nemen aan de stemming voor de ruil verkaveling "Scheldezoom". Tot slot wordt ingestemd met het idee van de voorzitter om in de maand december geen raadsvergadering te beleggen, tenzij de wenselijkheid daartoe alsnog zou blijken. De voorzitter sluit hierna de vergadering met gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van O4 De voorzitter, De secretaris,

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 120