f - 6 - 8. Rond.vraag» De heer van der Poel noemt de verplaatsing van de hihliobus van Markt naar Kerkplein minder gelukkig, omdat de Markt centraler is gelegen voor de groot ste groep lezers en tevens het Kerkplein te weinig ruimte biedt voor de biblio bus en de auto's van de bezoekers» Uit de toelichting van de voorzitter blijkt dat er bij eerstgenoemde stand plaats klachten waren van omwonenden, doch dat zo nodig de verwisseling nog altijd kan worden teruggedraaid. De heer Jansen spreekt ongenoegen uit over een gehouden brandweer-oefening xn de avonduren in de nabijheid van woningen, waarbij werd verzuimd de omwonenden vooraf daarvan in kennis te stellen, alsmede over het deponeren van te ver branden materieel op grond van oërden. De voorzitter zal een en ander met de brandweer-commandant opnemen. Door de heer van den Eijnden wordt aandacht gevraagd voor hinder van parkerende vrachtwagens van plaatselijke expeditiebedrijven in de Dominioanenstraat. Blijkens mededeling van de voorzitter en wethouder van Dijke is de politie van mening dat in deze van de minst hinderlijke parkeeerplaatsen kan worden gespro ken. Wat het gevaar voor de spelende jeugd betreft is in de commissie openbare werken ook in dit kader gesproken over een speeltuintje voor de kinderen. Het plaatsen van aanduidingsborden in de bocht van de Oude Dijk, waarom de heer Mattheussens vraagt, is eveneens reeds besproken in voornoemde commissie» De toepassing ter plaatse van de per 1 november j.l. in werking getreden Col portagewet, waarnaar de heer van Gorsel informeert, zal door de voorzitter worden nagegaan. De heer Wolters heeft als voorheen moeite met het beleggen van deze begrotings vergadering in de namiddag inplaats van op de avond, dit met het oog op de pu blieke belangstelling. Verder informeert hij - gezien de voorkomende rampen elders - naar wat in regi- onaalverband gedaan wordt aan organisatie van eventuele rampenbestrijding. De voorzitter stelt dat dit zijns inziens op redelijke wijze is geregeld (rampenplan, draaiboek, schema-meldingen, commando-rampen-wagen, oefeningen van de dreot parate brandweer e.d.) Wel toont hij zich bezorgd over hetgeen vanuit België op ons kan afkomen» De contacten daarover met België komen soer moeizaam tot stand. Bij de commissa ris van de Koningin heeft hij onlangs aandacht gevraagd voor dit probleem. Het overleggen van een draaiboek als door de heer Wolters gevraagd, zal de voor zitter ïeti-eij*

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 119