De subsidie-aanvrage van het N.K.V., welke de voorzitter ter sprake krengt en waartegen burgemeester en wethouders principiële kezwaren hekken, xs blijkens nadere uiteenzetting van de heer van den Eijnden niet kedoeld voor het vak- organisatiewerk, doch voor de sociale school van het H.K.V., waarvoor reeds suksidiëring is voorzien. Uadat niemand van de leden meer het woord wenst, worden de voorstellen van burgemeester en wethouders aan de orde gesteld, zijnde: a. toekenning van de subsidies 197als voorgelegd? b. vaststelling van de begrotingen van hateh en lasten en van kapitaalsont- vangsten en -uitgaven van het grondbedrijf 1976 volgens overgelegde con cepten? o. vaststelling van de begrotingen van baten en lasten en van kapitaals- ontvangsten en -uitgaven van het woningbedrijf 1976 volgens overgelegde concepten? d. vaststelling van de begroting 1976 van de algemene dienst, overeenkom stig het overgelegde concept. De raad besluit zonderhoofdelijke stemming conform de voorstellen als hierbo ven genoemd onder a t/m cL. 6. Vaststelling crediet in rekening-courant voorJLjHiL* Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november j.l. 6a. Plein-idee ingang: Li eve vrouwe straat. Met verwijzing naar het nagezonden prae-advies d.d. 27 november j.l. brengt de voorzitter de schetstekening van het plein in circulatie. De verkeerscon- missie en de commissie Openbare Werken hebben enthousiast op het plan gerea geerd. Voor aanlegkosten zal benodigd zijn f. 71.000.— alsmede een bijdrage ad f. 4.(00.aan de eigenaar van het belendende pand Kon.Wxlhelminastraat nr. 4 voor het metselen van een gevelmuur. Deze posten kunnen worden gebracht ten laste van het crediet bouwrijpmaken plan Slingerstraat. De heer van den Eijnden is blij met de gekozen oplossing, doch geeft in over weging op het plein parkeervakken aan te duiden. De voorzitter stelt dat dit laatste niet past in het overgelegde schetsidee. Door wethouder van Dijke wordt benadrukt dat primair aan de orde is verfraai ing van dit centraal gelegen pleintje en niet de parkeervoorziening. Het aan tal parkeerplaatsen blijft niettemin nagenoeg gelijk aan het aantal vóór slo ping van het betreffende hoekpand, terwijl in de directe nabijheid nog onbe nutte parkeerruimte beschikbaar is. De raad verklaart zich zonder hoofdelijke stemming au-oord met realisering van het voorliggende plan.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 118