A Hij stelt vervolgens de gelegenheid open voor de algemene beschouwingen, danv/el over de afzonderlijke hoofdstukken en posten - te beginnen met de bedrijfsbegrotingen - het woord te voeren» De heer van Gorsel meent dat met de onderhavige begrotingsijfers de toe komst met vertrouwen kan worden tegemoet gezien* Met betrekking tot de sub sidie-behandeling laakt hij de laksheid van sommige gesubdieerde verenigin gen in het tijdig indienen van de aanvragen. De heer van den Eijnden stelt vragen omtrent de posten onderhoudskosten en kapitaallasten woonwagenkamp, beloning brandweerlieden en jaarwedden perso neel openbare werken. De heer Mattheussens inzake de post schooltandverzorging, bijdrage aan de oen- trale gemeente in de kosten vleeskeuringsdienst, de vergodding voor gebruik gemeentebos als militair oefenterrein, contributie Brabants Landschap en het schoonhouden van de Kabeljauwbeek. De heer van der Poel aangaande autovergoeding burgemeester, auto- en rijwiel vergoedingen personeel openbare werken, bijdrage van de gemeente Huijbergen in de loon- en autokosten van het hoofd gemeentewerken, onderhoud en stroom verbruik straatverlichting, bijdrage aan de rsgionale brandweer te Bergen op Zoom, deuitkeringen en kosten terzake van inkomstenvergoeding aan militairen en de terugontvahgst van het rijk. De verzoeken om na te gaan of verbetering mogelijk is van de straatverlichting in de Kleine Dorpsstraat, Lievevrouwen straat, Dwarsstraat en Molendreef en om een overzicht van alle uitgaven en inkomsten op het onderwijs betrekking hebbende, worden door de voorzitter in gewilligd. De heer Wolters pleit voor een bestemming van de Intergas-oversohotten voor aansluiting van onrendabele gebieden en voor verhoging van de subsidie aan het Brabants Orkest en informeert naar de subsidiëring van militaire tehuizen Het idee van de heer van der Poel om laatstgenoemde subsiëring zo mogelijk direct ten laste van het rijk te brengen, zal door de voorzitter bij de af deling Noord-Brabant van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de orde worden gesteld. De invorderingskosten en meeropbrengst van de onroerendgöed-beïastmgen welke de heer Jansen ter sprake brengt kunnen volgens de voorzitter in de volgen de vergadering zinvoller worden behandeld wanneer de taxatiewaarden bekend zijn. De gevraagde informaties als eerder vermeld, worden ten genoege van de vragen stellers verstrekt.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 117