1. offerte van het aannemingsbedrijf van Vossen h.v. te Sint-Annalancl voor sloping van de schuur hoek Molenstraat - Bevrijdingstraatf m. een nog enigszins premature mededeling over "besprekingen met de gemeente Huijhergen over de aanleg van fietspaden langs de Abdijlaan. De mogelijke doortrekking over een gedeelte van de O.L.Vrouw ter Duinen- laan (waarnaar de heer A.A. van Dijke vraagt) en de grond-breedte nodig voor rijwielpaden Putseweg (waarnaar de heer Mattheussens informeert) wordt nog nagegaan. Conform de voorstellen van burgemeester en wethouders besluit de raad zonder hoofdelijke stemming? a. de stukken als vermeld onder de letters a t/m en t/m m voor kennis geving aan te nemen5 b. to overdracht van de zuiveringstechnische werken aan het Waterschap West-Brabant conform de gestelde voorwaarden? ?;aartoe een principe—besluit werd ge nomen bij raadsbesluit van 18 oktober 1974* 3. Medewerking nieuwbouw t.b.v. lager- en kleuterond^njrijs. De voorzitter geeft een nadere toelichting op het vermelde in het prae-advies d.d. 21 november j.l. Het gestelde door de heer Jansen dat dan een kernvoorziening weer verder ooste lijk wordt gesitueerd - die overigens het plan zeer goed gekozen noemt - wordt volgens de voorzitter gecompenseerd doordat er op de plaats van de huidige St. Jan-school nisuwe mogelijkheden ontstaan voor andere kernvoorzie ningen. De heer Wolters dringt aan op de grootst mogelijke spoed voor realisering van deze beste oplossing. De raad besluit vervolgens conform het voorstel van burgemeester en wethou ders d.d. 21 november j.l. A. Vaststelling bedrag oer leerling lagere scholen YQor_12Z6a. Het voorgestelde bedrag ad f. 306.— per leerling wordt door de heer van der Poel wel toereikend genoemd. Hij is tot deze conclusie gekomen na inzage van een begroting van een sonool uit de omgeving welke uitkwam op f. 307. Spreker blijft het betreuren dat door de Ossendrechtse scholen nog geen begroting is overgelegd. De Raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig net voorstel van Burgemeester en wethouders d.d, 19 november j.l. 3. Begroting van takken van dienst en algemene dienst 1976? iuolusief_j3ub^. sidies 1976. De voorzitter verwijst naar de inhoud van de toegezonden aanbiedingsbrief d.d. 11 november 1975 met borderel, naar het rapport van de raadscommissie voor onderzoek van de begroting en naar de overgelegde subsidiestukken.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 116