I SS 2 -• h. "brief van de heer P. Toebak namens zijn moeder mevrouw Toebak-Oorne, Kerk straat 65, houdende verzoek aan de raad om herziening van de door Burge meester en wethouders verleende beperkte bouwvergunning tot verbouwing van het pand Kerkstraat 65. De heer van den Eijnden pleit voor algehele inwilliging van de bouwaanvrage, gezien de lichamelijke toestand van de bewoonster. De voorzitter geeft een nadere toelichting op het gegeven en verwijst naar de uitvoerige adviezen. Bit de overgelegde stukken blijkt tevens dat met alleszins aanvaar„bare suggesties door de gemeente gepoogd is tegemoet^te komen aan de wensen van betrokkene. Het gemeentebestuur is de lichamelijke toestand van aanvraagster volledig indachtig geweest, doch kan daarbij met voorbij gaan aan de geldende voorschriften krachtens bestemmingsplan en bouwverordening. Daarom wordt voorgesteld niet oP dit verzoek in te gaan. De heer van den Eijnden stelt voor aan het verzoek tegemoet te komen, welk voorstel wordt ondersteund door de heer A.A. van Dijke, die meent dat de door de gemeente voorgestelde tussenoplossing duurder is dan het oorspron kelijk plan. Door de heer van Hoek wordt stelling genomen tegen het voorstel van de heer van den Eijnden. Zijns inziens moet de raad zo maar niet beslissingen gaan corrigeren die burgemeester en wethouders gedetailleerd en uitvoerig - de omstandigheden, bouwkundige adviezen en de geldende voorschriften in acht genomen - hebben overwogen en geconcludeerd. Be voorzitter .telt vervolgen, het voorstel van burgemeester en wethouders aan de orde om niet op het voorliggende verzoek van Mevrouw Toebak- ome in te gaan, waarbij burgemeester en wethouders alsnog zullen trachten tot een tussenoplossing te komen. Nadat de heer ïïolters heeft gezegd het voorstel van burgemeester en wet houders te ondersteunen, besluit de raad zonder hoofdelijke stemming oen- form laatstgenoemd voorstel. De voorzitter doet nog nadere mededelingen inzake de in de raadscommissie van Openbare Wer|pn d.d. 25 cLezer besproken punten, met names i. Overdracht van de zuiveringstechniek werken aan het Waterschap West- Brabant voor een bedrag van f46l.745.41, zijnde de boekwaarde per 1 januari 1974? j. de ter visie legging van het bestemmingsplan De Molen k. kennisgeving van het telefoondistrict Breda, dat in de loop van 197 tweede telefooncel zal worden geplaatst?

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 115